Có giới hạn về tuổi của người đăng ký không?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Chúng tôi rất tiếc chỉ mới cung cấp dịch vụ cho người trên 18 tuổi, đủ chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Was this article helpful?