Điều kiện mở thẻ ảo trên tài khoản của tôi?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Điều kiện của thẻ ảo là cần nhận $5,000 USD về PingPong để được mở tính năng thẻ. Khi nào bạn đủ điều kiện trên, bạn vui lòng liên hệ lại PingPong để được hỗ trợ tạo thẻ.

Was this article helpful?