Tôi có thể rút lại hay hủy giao dịch chuyển tiền không?

1 min. readlast update: 05.18.2023

Một khi đã chuyển PingPong rất tiếc chưa hỗ trợ rút lại hay hủy giao dịch. Vui lòng cân nhắc trước khi thực hiện giao dịch.

Was this article helpful?