Tôi có thể thanh toán cho ai?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Bạn có thể thanh toán cho các nhà cung cấp hoặc người nhận khác của mình đối với các giao dịch liên quan đến kinh doanh. Trước khi bạn có thể thực hiện thanh toán, bạn phải thêm chi tiết tài khoản ngân hàng của người nhận vào tài khoản PingPong của bạn và chúng tôi phải phê duyệt các chi tiết đó.

Was this article helpful?