Tôi có thể thêm thông tin tài khoản Ngân hàng của người khác để rút tiền?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Không. Bạn chỉ có thể thêm tài khoản dưới tên của bạn, bạn cũng chỉ có thể rút tiền khi bạn là chỉ sở hữu tài khoản.

Was this article helpful?