Làm sao để tôi biết thông tin của tôi đã hoàn thành hay cần phải cập nhật thêm?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Nếu bạn chưa hoàn thành thông tin thì ở mục Dashboard/Bảng điều khiển, bạn sẽ thấy câu To Do hoặc Đợi xử lý, chọn Details/Chi tiết để kiểm tra chi tiết yêu cầu cần thêm. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì vui lòng liên hệ vnsupport@pingpongx.com.

Was this article helpful?