Phải làm gì nếu sau 3 ngày tài khoản của tôi vẫn chưa được xét duyệt?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Nếu tài khoản của bạn chưa được xét duyệt trong vòng 3 ngày làm việc, bạn vui lòng liên hệ qua email vnsupport@pingpongx.com.

Was this article helpful?